VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Uvedené Všeobecné obchodné podmienky obsahujú právne podmienky nakupovania na stránke Compressor-Express. Váša objednávka znamená, že ste prijali tieto zmluvné podmienky podľa vládnej vyhlášky 634/1992 platnej v Slovenská republika o zmluvných podmienkach stanovených diaľkovo.

Prosíme Vás, aby ste si dokument pred objednávkou PREČÍTALI!

1. Všeobecné ustanovenia

Comressor-express (ďalej: CE) je webový obchod, na ktorom nájdete najvhodnejší kompresor klímy pre Váše auto pohodlne, za krátky čas, rýchlym dodacím časom a výhodnou cenou..
Dodávacie výdavky hradíme my!
Naši pracovníci Vám pomôžu pri výbere tovaru a informujú Vás i o tom, kde nájdete v blízkosti Vášho bydliska odborný servis, ďalej na našej stránke nájdete aj odborné rady.

CE vyhlasuje, že vlastní všetky povolenia a spĺňa požiadavky právnych predpisov potrebných k predaju tovaru elektronickou cestou.

2. Zmluvní partneri

Spotrebiteľská zmluva vzniká medzi CE (perdajca) a objednávateľom (kupujúci).

Objednávateľ svoju objednávku odovzdáva kliknutím na objednávací link v cenovo informačnom e-maily po zadaní fakturovacích a dodávacích údajov, CE tomuto vyhovujúco spĺňa objednávku a vystavuje faktúru. Za škody spôsobené zadaním nepravdivých alebo nesprávnych údajov v plnej miere zodpovedá objednávateľ.

3. Ceny

Ponukové ceny v cenovo informačnom e-maily sa stanú konečnými Vašou objednávkou. Ceny sú dané brutto, čiže zahŕňajú aj DPH.

4. Informácie o firme

Názov firmy: International Online Services, s.r.o.
Sídlo: Ruzova 19, 946 51 Nesvady
DIČ: SK2023439374
číslo obchodného registra: 46 530 266
Telefón: +36-20-930-1815
Web: www.compressor-express.sk
E-mail: info@compressor-express.sk

5. Ochrana údajov

Garantujeme Vám, že Vaše osobné údaje uložíme do našej databázy oddelene, ich spracovanie bude tajné, tretej osobe ich zo žiadnych dôvodov neposkytneme.

6. Objednávka

Po vybraní produktu kliknite na možnosť „Prosím si ponuku“, a na Vami zadanú e-mailovú adresu Vám ihneď pošleme cenový informačný e-mail, ktorého platnosť trvá 3 dni. Vašu (záväznú) ojednávku nám odovzdáte kliknutím na objednávací link v cenovom informačnom e-maily a zadaním fakturovacích a dodávacích údajov.

Odobereteľská zmluva vznikne potvrdením Vašej objednávky.

Pred odovzdaním objednávky Vám o predpokladanom termíne dodávky môžeme poskytnúť informácie cez telefón.

7. Spracovanie objednávky

Po odovzdaní objednávky Vám okamžite odošleme e-mail s potvrdením prijatia. Vašu objednávku spracujeme do 24 hodín od prijatia, o predpokladanom termíme dodávky Vás informujeme v e-maily. Priemerný dodávací čas je 5 pracovných dní.

8. Dodávka

Balík Vám doručí kuriérna služba.

O predpokladanom doručení Vás informujeme v písomnej forme v e-maily do 24 hodín od objednávky.

Na osobné prevzanie tovaru nie je možnosť, nakoľko naša firma nemá prevádzkované obchodné priestory.

Balné a doručovacie výdavky hradí naša firma.

Ak doručenie balíka nesplníme na určený termín, v ten deň kedy Vás informujeme v e-maily o meškaní, máte nárok na zrušenie objednávky.

O nepoškodení balíka sa presvedčte kontrolou pri prevzatí balíka.
Ak je balík poškodení, pri prevzatí tovaru na papieroch kuriérovi napíšte vedľa Vášho podpisu o prevzatí, že "POŠKODENÉ". V opačnom prípade Vášu reklamáciu o poškodení nemôžeme prijať.

9. Platobné podmienky

Pri prevzatí balíka musíte uhradiť kuriérovi konečnú cenu podľa dodanej faktúry (dobierka). Faktúru a garanciálne podmienky nájdete v balíku.

Máte možnosť aj na zaplatenie objednávky prevodom protihodnoty. Vaše požiadavky týkajúce sa tejto možnosti nám oznámte v e-maily na adrese: info@compressor-express.sk

10. Vrátenie, zrušenie objednáky

Vašu objednávku máte možnosť zrušiť v deň, keď Vás oboznámime s nedodržaným a upraveným termínom dodávky.

Na zrušenie objednávky máte možnosť do jedného dňa pred oznámeným dodávacím termínom s úhradou 39€ (10.000HUF).

Máte možnosť vrátenia tovaru v nepoškodenom stave a obale.
- ak Vám nedoručili objednaný tovar, vo forme prevodu Vám zašleme celkovú sumu do 5 pracovných dní od návratu balíka.
- ak ste si objednali nevhodný tovar, do 5 pracovných dní od návratu balíka.
- o vrátení tovaru vopred konzultujte s naším pracovníkom v e-maily.

11. Záruka

 

Povinné podmienky montáže kompresora:

1. Montáž môže vykonávať iba kvalifikovaný odborník na montáž autoklimatizácií s dodržaním technických podmienok, ktoré sa vzťahujú na montáž kompresora autoklimatizácií.
2. Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny na kompresore
3. Vypustite chladiace médium z klimatizačného systému s prístrojom na to určeným

4. Pred montážou treba zistiť príčiny poruchy pôvodného kompresora a odstrániť ich.
5. Vo väčšine prípadov poruchu klimatizačného systému nespôsobuje kompresor, ale iná súčiastka systému, ktorá v konečnom dôsledku spôsobí aj poruchu kompresora. Túto súčiastku treba nájsť a ešte pred namontovaním nového kompresora vymeniť.

Prosíme Vás nájdite a vymente nasledovné súčiastky pred namontovaním nového kompresora:

Expanzný ventil: ak je systém montovaný s expanzným ventilom, tak jeho výmena je povinná.

Kapilárna hadica: ak je systém montovaný s kapilárnou hadicou, tak jeho výmena je povinná.

Paralell flow condenser: In cases where the vehicle is equipped with a paralell flow condenser, the condenser must be replaced.

Kondenzátor s paralelným prietokom: v prípade ak je namontovaný kondenzátor s paralelným prietokom, tak je jeho výmena nutná

Vymente voľnobežnú spojku – ktorá sa nachádza zvyčajne pri generátore v tom prípade, ak generátor a kompresor klimatizácie bežia na jednom klinovom remeni.

Skontrolujte a vymente klinový remeň, ak vozidlo má už najazdených 150 000km.

Upozorňujeme Vás, že poškodený klinový remeň môže s napínacím valčekom spôsobiť veľké škody na kompresore aj na samotnom motore.

6. Vymontujte starý kompresor a výparník.

7. Pred montážou treba celý klimatizačný systém dôkladne vymyť so špeciálným premývacím roztokom vyrobeným na tento účel.

8. Pred namontovaním kompresora použite olej výrobcom určeného typu a množstva. Najprv naplňte 50% množstva oleja a následne po vyvákuovaní systému a pred doplnením chladiaceho média doplňte zvyšných 50%.

9. Namontujte nový kompresor bez remeňa. Niekedy pri montáži nového kompresora treba zrušiť chybové hlásenie palubného počítača, lebo v opačnom prípade kompresor nedostane správný signál od počítača a nezapne sa.

10. Pootáčajte 10x spojku so spojkovým kotúčom, aby boli piesty naolejované pred prvým naštartovaním systému.

11. Namontujte nový výparník -, v každom prípade je povinná výmena pokiaľ používate kondenzátor s paralelným prietokom(alebo ak kondenzátor spôsobil poruchu), ďalej výmena expanzného ventilu a kapilárnej hadice.

12. Podľa továreňských predpisov systém urobte vákuovanie systému a doplnenie chladiacím médiom.

Odporúčame najprv naplniť 75% plynu a počkať 10 minút, a doplniť zvyšných 25% pre dosiahnutie optimálného výkonu.

13. Naštartujte motor a klimatizačný systém:

Odmerajte napätie pri klimatizáciách montovaných s elektronickým regulačným ventilom pri CPU, napätie by malo byť 11 až 13V.

Sledujte či v priestore sa rovnomerne ochladzuje, alebo nenastali nejaké nepredvídané zmeny.

Odmerajte s laserovým teplomerom teplotu bežiaceho kompresora a sledujte či sa neprehrieva.

14. Skontrolujte, či sa ventilátor kondenzora zapne. Ak sa ventilátor nezapne a kompresor pracuje ďalej, môže nastať pretlak, ktorý vedie k vážnej poruche systému.

Nami distribuované kompresory majú záruku 12 mesiacov od vystavenia faktúry.

Záruka nie je platná ak:

1. Ak nie vyučený odborník vykoná montáž.
2. Ak je porucha následkom nesprávného používania.

3. Ak je príčinou poruchy použitie nesprávného náradia, materialov a iných náhradných súčiastok.
4. Ak horeuvedené povinné podmienky montáže kompresora neboli presne dodržané a vykonané.
5. Ak všeobecné podmienky montáže autoklimatizácie neboli dodržané.
6. Ak kompresor bol po doručení poškodený.

Vrátenie výrobku pre garančnú kontrolu: 

Prosíme pred vrátením tovaru v každom prípade kontaktujte nás v emaily.

Dostanete jeden garančný list, ktorý je potrebný dať potvrdiť v servise, kde Vám vykonali výmenu kompresora.

Kópie dokladov o kúpe súčiastok, ktoré boli použité pri výmene kompresora (výparník,

expanzný ventil, kondenzátor, …) je potrebné zaslať spolu s vyplneným garančným listom.

Uznávame iba garančné listy potvrdené a vyplnené autorizovanými servismi. Montáž

klimatizácií môžu vykonávať iba servisy s povolením.

Poškodenie balíka pri preprave:

Neporušenosť balíka vždy skontrolujte vtedy, keď balík preberáte. Je veľmi dôležité, aby v prepravnom liste vedľa podpisu ste uviedli: "POŠKODENÉ". V prípade, že horeuvedená výhrada nebude vpísaná do prepravného listu, nebude možné prípadné reklamácie ohľadom poškodenia riešiť. Ak je možné, tak poškodenú zásielku odfotografujte a obrázky nám zašlite emailom.

 

12. Záverečné ustanovenia

CE sa ujíma toho, že vyššie napísané body považuje za povinné. Objednávateľ vyhlasuje, že si Všeobecné obchodné podmienky dôkladne prečítal a súhlasí s nimi.

Podľa tohto dokumentu medzi stranami nadobudne platnosť spotrebiteľská zmluva záväzným potvrdením objednávky a zanikne po zrealizovaní objednávky.

V hore nespomenutých otázkach je rozhodujúci zákon 40. z Občianskeho zákonníka platného v Slovenska republika z r 1964, ďalej právne normy o elektronickom obchodovaní a zmluvných podmienkach medzi stranami diaľkovo a ďalšie týkajúce sa prárve normy.

Široký výber súčiastok do autoklimatizácií

Alfa Romeo
Alfa Romeo
Audi
Audi
BMW
BMW
Caterpillar
Caterpillar
Chevrolet
Chevrolet
Chrysler
Chrysler
Citroen
Citroen
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Honda
Honda
Hyundai
Hyundai
Iveco
Iveco
JCB Inc.
JCB Inc.
John Deere
John Deere
Kia
Kia
Lexus
Lexus
MAN
MAN
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Toyota
Toyota
Volvo
Volvo
Volkswagen
Volkswagen

Táto stránka pre Váš lepší užívateľský zážitok používa cookies. Prehliadaním týchto stránok súhlasíte s používaním týchto súborov.